Archsum - Ausenhem (Ar_08)
Archsum - Ausenhem (Ar_08): 54.872779, 8.374414